Латыши и белорусы: вместе сквозь века

Выпуск 1

Кикутс Т.

Переселение латышских крестьян в Витебскую, Могилёвскую и Минскую губернии во второй половине ХІХ века (сравнительный аспект)

 

Кikuts Т.

Latvian Peasants Out-migration to Governorates of Vitebsk, Mogilev and Minsk in the Second Half of the 19th Century: Comparative Aspects

У артыкуле даследавана перасяленне ў Мінскую, Магілёўскую і Віцебскую губерніі сялян, якія жылі ў прыбалтыйскіх губернях, у параўнанні з іншымі напрамкамі міграцыі латышскіх сялян. Даецца аналіз па інтэнсіўнасці перасялення, храналогіі, месца паходання перасяленцаў. Таксама разглядаюцца гістарычныя абставіны, якія садзейнічалі перасяленню ў названыя губерніі ў другой палове ХІХ ст.

С. 3-10

 

The paper examines the Latvian peasants emigration from the Baltic provinces of the Russian Empire to the governorates of Vitebsk, Mogilev and Minsk in the second half of the 19th century, in comparison to other destinies of the Latvian peasants out-migration. The analysis includes the intensity and chronology of the out-migration, places of origin of the out-migrants, as well as the main aspects of the socio-economic situation, which influenced development of the out-migration.

P. 3-10

Агеенко Т.

Латышские колонии в Беларуси (от появления и до конца 1920-х годов)

 

 

 

Aheyenka T.

The Latvian colonies in Belarus (from the beginning and until the end of the 1920th years)

Артыкул на падставе архіўных матэрыялаў знаёміць з гісторыяй з’яўлення латышскага насельніцтва на беларускіх землях у другой палове XIX ст. Змяшчаюцца дадзеныя аб колькасці латышоў на Беларусі, становішчы латышскіх калоній і найбольш характэрных асаблівасцях латышоў-каланістаў у параўнанні з беларускім насельніцтвам у 1920-я гг.

С. 10-16

 

The article based on the archival materials introduces the history of emergence of the Latvian population on the territory of Belarus in the second half of the 19th century. It contains the data about the number of Latvians in Belarus, the standing of Latvian colonies and the most typical characteristics distinguishing Latvian colonists from the Belarusian population in the 1920s.

P. 10-16

Голубев В.

Оптация в 20-е годы XX века между Латвией и БССР-СССР (на примере Витебщины)

 

 

Holubeu V.

Nationality choice in the 20th years of the XX century between Latvia and BSSR-USSR (on the example of Vitebsk region)

У артыкуле разглядаецца працэс аптацыі ў 20-ыя гады ХХ стагоддзя паміж Латвіяй і БССР−СССР. Апісваюцца праблемы і прычыны аптацыі, а таксама звязаныя з ёй пытанні. На падставе архіўных звестак падаюцца прыклады з заключэнняў па прашэннях аб атрыманні грамадзянства БССР−СССР.

С. 17-23

 

The article deals with the process of optation in 20th years of the ХХ century, between Latvia and the BSSR−USSR. Analysis of the problems and the causes of an optation.

P. 17-23

Яковлева Г.

Латышские женщины-коммунистки на Витебщине в 1920-30-е гг.

 

Yakauleva H.

Latvians communist female in Vitebsk region in the 1920-30th

На падставе архіўных дакументаў ДАВВ зроблена спроба рэканструкцыі некаторых старонак з жыцця трох латышскіх жанчын, што апынуліся на Віцебшчыне ў перыяд рэвалюцый і вайны, якія прынялі савецкую ўладу і рэалізавалі свой лёс праз прыналежнасць да партыі бальшавікоў.

С. 23-29

 

The paper is devoted to Latvian woman whose life and tragic fate reflected lives of those Latvians who of their own free will accepted the Soviet power and served it faithfully.

P. 23-29

Казачёнок К.

«Белорусский процесс» в Латвии: обвинение, оправдание, наказание

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kazachonak K.

«The Belarusian process» in Latvia: charge, justification, punishment

У артыкуле закранаюцца пытанні звязаныя з т.зв. “Беларускім працэсам” − судовай справай 1924‒1925 гг., у якой настаўнікі беларускіх школ Латгаліі абвінавачваліся ў стварэнні злачыннай арганізацыі з сепаратыўнымі мэтамі. Працэс выклікаў шырокі рэзананс сярод беларускага насельніцтва Латвіі і меў далёкаідучыя наступствы. Нягледзячы на апраўданне ўсіх падсудных, працэс выявіў праблемы ў адносінах беларускай інтэлігенцыі і прадстаўнікоў латвійскага ўрада. Канфлікт перад усім быў выкліканы разыходжаннем у палітычных поглядах паміж беларускім нацыянальна-адраджэнчым рухам, які быў накіраваны галоўным чынам на працяг барацьбы за аднаўленне Беларускай Народнай Рэспублікі, і палітычнай сістэмай Латвіі 1920-х гг, у якой ідэя аднаўлення беларускай дзяржаўнасці з неакрэсленымі межамі не знаходзіла месца. Латвійская Рэспубліка мела дыпламатычныя зносіны з БССР, але кантакты беларусаў Латвіі з апошняй не віталіся.

С. 29-43

 

The article looks at some aspects  of so called «Belarusian trial» in Latvia − the court case (1924.−1925.) dealing with  teachers of Belarusian schools in Latgale who were accused of forming a criminal organization with separatist goals. The trial caused a wide resonance among the Belarusian population of Latvia and had far-reaching consequences. Despite the acquittal all defendants  the process revealed problems in the relations between Belarusian intellectuals − the most active figures of Belarusian diaspora in Latvia and between representatives of the authorities of Latvia. The conflict was largely due to the divergence of the Belarusian national revival movement, which has inherited the political ideals of the Belarusian People's Republic and was primarily concerned with the continuation of the struggle for the restoration of the state on the one hand, and of the political system in Latvia in 20-ies, in which the idea about the restoration of Belarusian People’s Republic, a state with uncertain boundaries, have no place at all and where Belarus was represented only by the Belarusian Soviet Socialist Republic hostile country for Latvia by fact.

P. 29-43

Яковлев А.

О некоторых аспектах положения латышей на Витебщине в 1917-1943 гг.

 

 

 

 

Yakauleu A.

About some aspects of the position of Latvians in Vitebsk region in 1917-1943 years

У артыкуле закранаюцца розныя аспекты побыту латышоў на Віцебшчыне ў 1917−1943 гг. На падставе архіўных дакументаў разглядаюцца асабліваці правядзення культурна-асветніцкай і адукацыйнай палітыкі сярод гэтай нацменшасці, аналізуюцца адносіны латышоў да савецкай улады, а таксама акрэсліваюцца пытанні міжнацыянальных адносін. Напрыканцы артыкула закранаецца праблема раскулачвання латышоў і іх знікнення з акрэсленых тэрыторый.

С. 43-57

 

In article is a mentioned different aspect of stay of Latvians on Vitebsk region in 1917−1943. On the basis of archival documents participation of Latvians in activity of the soviet and party organizations, features of carrying out cultural and educational policy of a national minority is considered, and also questions of the international relations are outlined. At the end the problem of a dispossession of Latvian kulaks and their disappearance from the outlined territories is shined.

P. 43-57

Королёв М.

Латыши на Оршанщине в межвоенный период

 

 

Karaliou M.

Latvians in Orsha region during the intermilitary period

У артыкуле разглядаецца становішча латышскай нацменшасці ў Аршанскай акрузе БССР у 1920−1930-я гг. Закранаюцца пытанні работы акружнога Латбюро, асаблівасці сацыяльна-эканамічнага і сацыяльна-культурнага жыцця латышоў у названы перыяд.

С. 57-62

 

In article the condition Latvian ethnic minority in the Orshansky district of BSSR in the 1920-1930th is considered. Questions of work of district Latbyuro, feature of social and economic and welfare life of Latvians during the called period are mentioned.

P. 57-62

Сухоруков А.

Латвийские связи И.Е. Репина и семьи Т.И. Реиной-Язевой

 

 

 

Sukharukau A.

I. E. Repin's Latvian communications and T. I. Repina-Yazeva families

Аўтар разглядае латвійскія сувязі сям’і знакамітага мастака І. Рэпіна, малодшая дачка якога пасля рэвалюцыі 1917 г. засталася ў сядзібе Здраўнёва пад Віцебскам. Таксама закранаюцца пытанні дапамогі Латвіі і Латвійскага Консульства родным І. Рэпіна падчас арганізацыі іх выезду з СССР.

С. 62-67

 

The author considers the Latvian communications of a family of the well known artist I. Repin which younger daughter after revolution of 1917 remained in Zdravnevo place near Vitebsk. Also questions of the help of Latvia and the Latvian consulate I. Repin family are mentioned during the departure organization from the USSR.

P. 62-67

У артыкуле прадстаўлены вынікі пілотнага сацыялагічнага даследавання сярод студэнтаў Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы, Латвіі і Літвы, якія павінны былі вылучыць асноўныя рысы уласнага нацыянальнага менталітэта і менталітэта суседніх народаў. Асаблівая ўвага надаецца пытанням уяўлення беларусаў і латышоў пра адзін аднаго.

С. 67-73

 

In article results of pilot sociological research among students of Belarus, Russia, Ukraine, Poland, Latvia and Lithuania who should reveal the main lines of own national mentality and mentality of neighbors are presented. The special attention is given to representations of Belarusians and Latvians about each other.

P. 67-73

Кириенко В.

Молодое поколение белорусов и латышей: "свои", знакомые или незнакомые, "чужие"

 

 

Kiryjenka V.

Younger generation of Belarusians and Latvians: «their» familiar or unfamiliar, «foreign»

Кулякин Е., Королёв М.

О "белорусских" латышах в неакадемических изданиях и ресурсах

 

Kuliakin Y., Karaliou M.

About the "Belarusian" Latvians in unacademic editions and resources

У артыкуле зроблены пэўны аналіз і прыведзены прыклады адлюстравання латыскай праблематыкі ў друкаваных сродках масавай інфармацыі Беларусі, а таксама інтэрнэт-рэсурсах.

С. 73-76

 

 

In the article was done the definite analysis and were given examples reflection of the Latvian problems in the printed media of Belarus and the web resources.

P. 73-76

Белохвостов А., Аршанский Е.

Формирование информационно-коммуникационной компетентности студентов в процессе их химико-методической подготовки в ряде европейских университетов

 

Bielahvostau A., Arshanski Y.

Formation of information and communication competence of students in the course of their chemical and methodical preparation in a number of the European universities

У артыкуле зроблена спроба параўнання метадычнай падрыхтоўкі будучых настаўнікаў хіміі да працы ва ўмовах інфарматызацыі адукацыi. Вылучаны кампетэнцыі, якімі павінны валодаць будучы настаўнік хіміі i прыводзіцца вырашэнне праблемы іх фарміравання.

С. 76-84

 

 

 

 

The paper attempts to compare the methodical preparation of future teachers of chemistry to work in conditions of informatization of education. Identified competencies, which should have a future teacher of chemistry and is the problem of their formation.

P. 76-84

© 2014 Максим Королёв. Сайт создан на Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now