Латыши и белорусы: вместе сквозь века

Выпуск 3

Философия и культура / Philosophy and culture

Кулик С., Сайганова В.

Беларусь и Латвия: к проблеме цивилизационного выбора

 

 

 

 

 

Кulik S., Sajganava V.

Belarus and Latvia: to a problem of civilization choice

 

У артыкуле даецца характарыстыка асноўных тыпаў цывілізацыйнага развіцця і разглядаецца праблема агульных падстаў цывілізацыйнага выбару сучасных Беларусі і Латвіі з арыентацыяй на пабудову інфармацыйнага грамадства. Абгрунтаваны тэзіс, што адукацыя і навука з’яўляюцца стратэгічным рэсурсам грамадства. Аналізуецца стан і праблемы пераходу да грамадства ведаў.

С. 4-7

 

In article the characteristic of the main types of civilization development is given also the problem of the general bases of a civilization choice of modern Belarus and Latvia with orientation to creation of information society is considered. The thesis that science and education are a strategic resource of the society is proved. The state and transition problems to society of knowledge is analyzed.

P. 4-7

 История: к 20-летию возобновления работы Консульства Латвийской Республики в Витебске /

History: to the 20 anniversary of renewal of work of Consulate of the Republic of Latvia in Vitebsk 

Воронов Р.

Латвийское Консульство в Витебске: история локаций

 

 

Voranau R.

The Latvian consulate in Vitebsk: history of locations

Першы Латвійскі кансулят у Віцебску з’явіўся амаль сто гадоў таму. Артыкул прысвечаны адрэсам усіх рэзідэнцый Латвійскіх консулаў у горадзе з 1925 г. па 1932 г. і з 1994 г. па сённяшні дзень.

С. 8-10

 

The first Latvian Consulate was founded in Vitebsk almost one hundred years ago. Raman Voranau’s text tell us about all the adresses of the Latvian Consuls’ residences in Vitebsk since 1925 till 1932 and since 1994 till today.

P. 8-10

Королёв М.

Консульство и консулы Латвии в советском Витебске

 

 

 

Karaliou M.

Consulate and consuls of Latvia in the Soviet Vitebsk

У артыкуле разгледжаны асноўныя аспекты працы Консульства Латвійскай Рэспублікі ў Віцебску ў 1925–1932 гг. Пададзены звесткі пра консулаў Латвіі ў савецкім Віцебску. Аналізуюцца адносіны да Консульства з боку мясцовых улад.

С. 11-15

 

In article the main aspects of work of Consulate of the Republic of Latvia in Vitebsk in 1925–1932 are considered. Data on work of consuls of Latvia in the Soviet Vitebsk are considered. Are analyzed the relation to Consulate from local authorities.

P. 11-15

Лобан А., Королёв М.

Правовое положение сотрудников Латвийского консульства в Витебске в межвоенное время

 

 

Loban A., Karaliou M.

Legal status of workers Latvian Consulates in Vitebsk in an interwar time

У артыкуле робіцца аналіз прававога становішча супрацоўнікаў Консульства Латвійскай Рэспублікі ў Віцебску на падставе рэгулюючых дакументаў Народнага камісарыята па замежным справам і Народнага камісарыята ўнутраных спраў ва ўмовах нарастання ксенафобіі ў міжваенныя гады.

С. 15-18

 

 

In article the analysis of a legal status of workers of Consulate of the Republic of Latvia in Vitebsk on the basis of regulating documents of the National commissariat of foreign affairs and the National commissariat of internal affairs in the conditions of xenophobia increase in intermilitary years becomes.

P. 15-18

Радевич И.

Возобновление работы Консульства Латвийской Республики в Витебске (1994-1996 гг.)

 

 

Radzevich I.

Renewal of work of Consulate of the Republic of Latvia in Vitebsk (1994–1996)

Аўтарам на падставе матэрыялаў перыядычнага друку разглядаецца дзейнасць Консульства Латвійскай Рэспублікі ў Віцебску ў першыя гады пасля аднаўлення сваёй дзейнасці. Адзначаны асноўныя праекты і ініцыятывы, што былі рэалізаваныя з удзелам Консульства ў 1994–1996 гг.

С. 19-22

 

 

By the author on the basis of periodic press materials the activity of Consulate of the Republic of Latvia in Vitebsk in the first years of renewal is considered. The main projects and initiatives, which were realized with participation of Consulate in 1994–1996, are noted.

P. 19-22

История / History

Кикутс Т.

Помещики как организаторы переселения латышских крестьян в Минскую и Могилёвскую губернии в 60-70-х годах XIX века

 

 

Kikuts T.

Landowners as organizers of resettlement of the Latvian peasants to the Minsk and Mogilev regions in the 60–70th years of the XIX century

У артыкуле даследаваны ініцыятывы перасялення латышскіх сялян, якія былі зроблены гаспадарамі маёнткаў ў Магілёўскай і Мінскай губерній для продажу або арэнды зямлі ў 60–70-я гады ХІХ стагоддзя. Аналізуецца арганізацыя гэтага перасялення і яе ацэнкі.

С. 23-30

 

 

 

In article the initiatives of resettlement of the Latvian peasants which were made by the owners of manors in the Mogilyov and Minsk provinces for sale or land lease in the 60–70th years of the XIX century are investigated. The organization of this resettlement and its assessment is analyzed.

P. 23-30

Голубев В.

Становление белорусско-латвийской границы (1918-1926 гг.)

 

 

Holubeu V.

Formation of the Belarusian-Latvian border (1918–1926)

У артыкуле разглядаецца гісторыя стварэння беларуска-латвійскай мяжы ў 1918–1926 гг. Апісваецца працэс утварэння спецыялізаванай службы па ахове мяжы і яе барацьба з парушальнікамі. Закранаецца пытанне жыцця прыгранічнага насельніцтва ва ўмовах фарміравання мяжы.

С. 30-37

 

The article deals with the history the formation of the Belarusian-Latvian border in 1918–1926 years. Describes how to create a specialized service for border protection and the fight against trespassers. Address the issue of cross-border population lives in conditions of formation of the border.

P. 30-37

Агеенко Т.

Латыши на Могилёвщине (в документах Национального архива Республики Беларусь)

 

 

 

Aheyenka T.

Latvians in Mogilev region (in documents of National archive of Republic of Belarus)

У артыкуле на падставе дакументаў Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь разглядаюцца некаторыя аспекты жыцця латышоў на Магілеўшчыне ў 1920–1930-я гг. падаюцца дадзеныя аб колькасці латышоў, становішчы латышскіх калоній. Закранаюцца пытанні ўзаемаадносін савецкай улады і латышскага насельніцтва, раскулачвання і рэпрэсій.

С. 37-44

 

In article on the basis of documents from National archive of the Republic of Belarus some aspects of life of Latvians in Mogilev region in the 1920–1930th are considered the data of number of Latvians, a condition of the Latvian colonies are provided. The questions of relationship of the Soviet power and the Latvian population, dispossession of kulaks and repressions are raised.

P. 37-44

Пушкин И.

Грудиновский латышский национальный сельский совет

 

 

Pushkin I.

Grudinovsky Latvian national village council

У артыкуле разгледжана сацыяльна-эканамічнае, грамадска-палітычнае і культурнае развіццё латышскага насельніцтва ў 1924–1939 гг. на тэрыторыі Грудзінаўскага латышскага нацыянальнага сельскага савета Быхаўскага раёна БССР.

С. 44-50

 

The article deals with socio-economic, social and political, cultural development of latish population on the territory of Grudinovka latish national rural council, Byckov district, BSSR in 1924–1939.

P. 44-50

Яковлев А.

О послевоенной жизни в Латвии (из воспоминаний Веры Викентьевны Еленской)

 

 

Yakauleu A.

About post-war life in Latvia (from memoirs Vera Vikentyevna Elenskaya)

У артыкуле публікуецца ўрывак з запісаных аўтарам успамінаў В.В. Еленскай (жонкі супрацоўніка органаў дзяржбяспекі), які ўтрымлівае звесткі аб тых акалічнасцях, якія ўтваралі штодзённасць жыцця людзей у Латвіі ў першыя пасляваенныя гады.

С. 50-53

 

In article publish the fragment from the memoirs of V. V. Elenskaya (the wife of the worker of state security) written down by the author and contains data on those circumstances which formed everyday life of people in Latvia in the first post-war years.

P. 50-53

Взаимодействие на современном этапе /

Interaction at the present stage

Белохвостов А., Аршанский Е.

Многообразие учебного химического эксперимента и перспективы его использования (с опорой на опыт химиков-методистов Латвии)

 

 

 

Belahvostau A., Arshanski Y.

Variety of the educational chemical experiment and prospect of its use (with a support on experience of chemists-methodologists of Latvia)

У артыкуле асветлена класіфікацыя і магчымасці выкарыстання вучэбнага хімічнага эскперымента на падставе аналіза прац латышскіх навукоўцаў, якія займаюцца праблемамі дыдактыкі хіміі.

С. 54-58

 

 

 

 

 

 

The article describes the classification and the possibility of using school chemistry experiment on the basis of the analysis of works by Latvian scientists concerned with the didactics of chemistry.

P. 54-58

Лауткина С.

Совершенствование системы образования с учётом инклюзивных тенденций: зарубежный и отечественный опыт

 

 

Lautkina S.

Improvement the education system, taking into considering inclusive trends: foreign and domestic experience

У артыкуле разглядаецца сусветны вопыт станаўлення інклюзіўнай адукацыі, асаблівасці рэфарміравання агульнай і спецыльнай адукацыі ў Беларусі і Латвіі з улікам інклюзіўных тэндэнцый. Адлюстраваны практычны вопыт рэалізацыі інклюзіўнай адукацыі ў шэрагу школ Віцебскай вобласці.

С. 59-66

 

 

 

 

The article considers the world experience of becoming of inclusive education,peculiarities of the reform of general and special education in Belarus and Latvia, taking into considering inclusive trends. Practical experience of implementing inclusive education in some schools of the Vitebsk region is demonstrated.

P. 59-66

Некрасова Т.

Современное состояние и перстпективы развития трансграничного туризма Латвия-Беларусь

 

 

Niakrasava T.

Current state and prospects of development of transborder tourism Latvija–Belarus

У артыкуле разгледжаны сучасны стан памежнага турызму ў рэгіёне Латвія‒Беларусь. Аўтар аналізуе магчымыя перспектывы яго развіцця ў фармаце турыстка-рэкрэацыйнага кластэра.

С. 67-71

 

 

 

In article the current state of transborder tourism Latvia-Belarus is considered, the author analyzes the possible prospect of it development in a format of a tourist and recreational cluster.

P. 67-71

© 2014 Максим Королёв. Сайт создан на Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now